आगामी परीक्षा

  • सिविल सेवा परीक्षा, 2022
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2023
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2023
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2023