आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2024
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2023
  • अनुभाग अधिकारी - स्टेनो ( ग्रेड - B - ग्रेड- I) एल डी सी इ - 2018
  • भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022