आगामी परीक्षा

  • भारतीय वन सेवा ( प्रधान) परीक्षा 2016
  • केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( सहायक कमांडेंट ) परीक्षा , 2016
  • केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( सहायक कमांडेंट ) परीक्षा , 2016
  • सिम्मिलत रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2016 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)