आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित अनुभाग अधिकारी ( ग्रेड - 'बी') सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2019 - 2022
  • अनुभाग अधिकारी - स्टेनो ( ग्रेड - B - ग्रेड- I) एल डी सी इ
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2021
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2023