आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2017 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2017
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2018 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2017