आगामी परीक्षा

  • अनुभाग अधिकारी - स्टेनो ( ग्रेड - B - ग्रेड- I) एल डी सी इ - 2018
  • भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( II), 2022 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2022