आगामी परीक्षा

  • भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2013
  • सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ‘ख’/ग्रेड‘I’) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2014
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा(II), 2014
  • भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2014