आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2022
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2023 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022
  • भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2022