आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( I ), 2021 (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी)
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( I ), 2021
  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2020