आगामी परीक्षा

  • भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2021
  • सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2021
  • अनुभाग अधिकारी - स्टेनो ( ग्रेड - B - ग्रेड- I) एल डी सी इ, 2016 - 2017
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा ( II ), 2021