आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024
  • इंजीनियरी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024
  • भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2023
  • इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022