पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र

वर्ष: 2022
सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022
General Studies
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2022
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2022
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2022
सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2022
सम्मिलित भू-वैज्ञानिक (प्रधान) परीक्षा, 2022
भारतीय आर्थिक सेवा - भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2022
इंजीनियरी सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2022
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022
सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2022