आगामी परीक्षा

  • केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( सहायक कमांडेंट ) परीक्षा , 2016
  • केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल ( सहायक कमांडेंट ) परीक्षा , 2016
  • Combined Defence Services Examination - I, 2016
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2016