आगामी परीक्षा

  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II) , 2016
  • सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I) 2016
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2018
  • सिविल सेवा ( प्रधान) परीक्षा , 2016