आगामी परीक्षा

  • भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, २०१८
  • भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, २०१८
  • इंजीनियरिंग सेवा (प्रारंभिक-चरण I) परीक्षा, २०१९
  • केंद्रीय सशत्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2017