वि प स (पदोन्नएति) संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश - दिशानिर्देश